1 Техніко-економічне обґрунтування …………………………………………………7

2 Організація та порядок проведення метрологічної атестації засобів

вимірювальної техніки ……………………………………………………………….8

3 Огляд засобів вимірювальної техніки, використованих для зважування

вантажів до 500 кг ……………………………………………………………………12

4 Призначення, технічна характеристика та будова вагів ВК 7297……………..15

5 Програма та методика метрологічної атестації вагів ВК 7297 ………………..21

6 Розрахунок маси пересувних гир ………………………………………………….33

7 Кінематичний розрахунок вагового механізму …………………………………..34

8 Розрахунок похибки навантаженого показника вагів ВК 7297 …...……………35

9 Розрахунок похибки навантажених вагів ВК 7297 ………………………………36

10 Техніка безпеки при метрологічній атестації……………………………………37

11 Розрахунок економічної ефективності …………………………………………..40

Додаток А ………………………………………………………………………………...45

Список літератури ………………………………………………………………………56

Вступ

В умовах будування нового суспільства, коли наша країна виходить на нові рубежи економічного прогресу, питання підвищення якості продукції, випускаємої промисловістю, мають першорядне значення.

Підвищення якості продукції знаходиться в прямій залежності від ступеню метрологічного обслуговування виробництва.

Першочерговим завданням метрологічного забезпечення якості продукції є розробка та введення научно обгрунтованих критеріїв якості та методів випробувань. Створення нової техніки та технологій становить нові завдання щодо забезпечення високої точності, достовірності, порівнянності та єдності вимірювань в усіх без винятку галузях виробництва.

Однією з необхідних умов виготовлення високоякістної продукції є вміння її контролювати, для чого необхідно володіти технікою вимірювання.

Галуззю науки, вивчающей вимірювання, методи та засоби забезпечення їх єдності, а також способи досягнення вимірювань з потрібною точністю, є метрологія.

Єдність вимірювань, необхідна для того, щоб можна було порівняти результати вимірювань, виконаних в різних місцях, в різний час, з використанням різних методів та засобів вимірювальної техніки.

Точність вимірювань характеризується близкістю одержаних результатів до істинного значення вимірюваємої величини.

Метрологія має велике значення для прогресу природних та технічних наук, тому що підвищення точності вимірювань – один з шляхів удосконалення пізнання природи людиною, відкриття та практичного застосування точних знань.

Велико практичне значення метрології для народного господарства країни. Методи та засоби вимірювань, використовуємі в медицині, будуванні, химічній промисловості та інших галузях науки та техники повинні постійно удосконалюватися, забезпечуя необхідну надійність та правильність отриманої вимірювальної інформації.

Прискорення науково-технічного прогресу знаходиться в прямому зв'язку з інтенсивним розвитком метрології та техніки точних вимірювань необхідних як для розвитку природних та точних наук, так і для створення нових технологій та удосконалення засобів технічного контроля та керування.

11 лютого 1998 року Президент України Л.Кучма підписав Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" за номером 113/98-ВР. Цей Закон визначає правові основи забезпечення єдності вимірювань в Україні, регулює суспільні відносини у сфері метрологічної діяльності та спрямований на захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань.

Цей Закон поширюється на центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства (їх об'єднання), установи і організації незалежно від форми власності та виду діяльності, що діють на території України, громадян – суб'єктів підприємницької діяльності і виробників (експортерів) іноземних держав, що ввозять засоби вимірювальної техніки на територію України.

Відносини в сфері метрології і метрологічної діяльності регулюються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.

Єдність вимірювань в державі забезпечує Державна метрологічна система і спрямована вона на:

реалізацію єдиної технічної політики в галузі метрології;

захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;

економію всіх видів матеріальних ресурсів;

підвищення рівня фундаментальних досліджень і наукових розробок;

забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;

створення науково-технічних, нормативних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань в державі.

Державний метрологічний нагляд поширюється на вимірювання, результати яких використовуються під час:

робіт по забезпеченню охорони здоров'я;

робіт по забезпеченню захисту життя та здоров'я громадян;

контролю якості і безпеки продуктів харчуваня;

контролю стану навколишнього середовища;

контролю безпеки умов праці;

геодезичних і гідрометеорологічних робіт;

торгівельно-комерційних операцій і розрахунків між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі у сферах побутових і комунальних послуг, послуг електро- та поштового зв'язку;

податкових, бінківських і митних операцій;

обліку енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо), за винятком внутрішнього обліку, який ведеться підприємствами, організаціями та громадянами – суб'єктами підприємницької діяльності;

робіт, що виконуються за дорученнями органів прокуратури та правосуддя;

обов'язкової сертифікації продукції;

реєстрації національних і міжнародних спортивних рекордів.

1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Сутью дипломной работы является проведение метрологической аттестации весов платформенных ВК 7297.

Весы предназначены для взвешивания различных грузов в сельском хозяйстве и смежных с ним отраслях.

Целью разработки весов ВК 7297 является создание нестандартизованного СИТ, которое будет использовано в условиях умеренного климата, но для работы при температурах от минус 30 до плюс 40 °С. Ранее для этих же целей использовались весы РП-500Ш13б с пределами взвешивания от 25 до 500 кг. В случае, если необходимо было определить меньшую массу, то требовались еще одни весы для статического взвешивания с меньшими пределами измерения.

При использовании весов модели ВК 7297 с расширенным диапазоном взвешивания в меньшую сторону отпадает необходимость приобретения еще одних весов.

Источниками получения экономического эффекта является сокращение числа поверителей с двух до одного, уменьшение времени на поверку с 5 ч до 3 ч, снижение затрат на электроэнергию и амортизационные отчисления.

Годовой экономический эффект составил 311 грн. Срок окупаемости дополнительных капитальных вложений 0,5 года.

Следовательно, проведение метрологической аттестации является экономически целесообразным.

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

МЕТРОЛОГІЧНОЇ АТЕСТАЦІЇ ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки – дослідження засобів вимірювальної техніки з метою визначення їхніх метрологічних характеристик та встановлення придатності цих засобів до застосування.

Згідно Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" засоби вимірювальної техніки, які не підлягають державним випробуванням і на які поширюється державний метрологічний нагляд, підлягають державній метрологічній атестації.

Метрологічна атестація поширюється на:

 • засоби вимірювальної техніки, що виготовляються одиничними зразками чи малими партіями і не призначені для серійного виробництва;

 • експериментальні (дослідні) зразки засобів вимірювальної техніки, виготовленої під час науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що передаються в експлуатацію;

 • вбудовані вимірювальні канали виробів, які за своїм прямим функціональним призначенням не є засобами вимірювальної техніки;

 • одиничні зразки засобів вимірювальної техніки, які виготовляються серійно і використовуються в умовах чи режимах експлуатації, відмінних від наведених в документації на ці засоби вимірювальної техніки або для яких необхідно встановити індивідуальні метрологічні характеристики;

 • засоби вимірювальної техніки, що імпортуються в Україну одиничними зразками чи малими партіями.

Завданнями метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки (далі ЗВТ) є:

 • визначення та встановлення відповідності метрологічних характеристик ЗВТ ви-могам технічного завдання на розроблення та іншим нормативним документам (далі – - ТЗ і НД), що розповсюджуються на відповідні ЗВТ;

 • перевірка правильності вибору методів і засобів повірки ЗВТ, наведених в експлуатаційній документації;

 • практичне випробування методики повірки;

 • встановлення придатності ЗВТ до застосування.

Метрологічну атестацію ЗВТ, що застосовуються у сфері поширення державного метрологічного нагляду, проводить державна метрологічна служба.

Метрологічна атестація проводиться на підставі угоди з підприємством (організацією), яке подає ЗВТ на атестацію.

Рішення про придатність до експлуатації ЗВТ, призначених для застосування у сфері поширення державного метрологічного нагляду, приймаються на підставі результату метрологічної атестації керівником організації, що проводила атестацію.

ЗВТ, які пройшли метрологічну атестацію і допущені до застосування, підлягають під час експлуатації та після ремонту повірці згідно з методикою, зазначеною у свідоцтві про метрологічну атестацію.

ЗВТ передаються на метрологічну атестацію разом з документацією, до складу якої повинні входити:

 • технічне завдання на розроблення ЗВТ чи документ, що його замінює;

 • експлуатаційна документація;

 • технічні умови (якщо в ТЗ передбачено їх розроблення);

 • проект програми та методики метрологічної атестації (ПМА);

 • проект методики повірки ЗВТ як окремий документ чи розділ експлуатаційної документації;

Якщо в ТЗ на розроблення випробувального обладнання чи іншого виробу, до складу якого входить вбудований вимірювальний канал, передбачено відомчі (міжвідомчі) приймальні випробування, то метрологічна атестація вимірювального каналу може бути поєднана з випробуваннями. В цьому випадку ПМА може входити як складова частина у програму приймальних випробувань.

Проект ПМА розроблюється та узгоджується до початку проведеняя атестації і в загальному вигляді повинен містити послідовність дій і вимоги до:

 • розгляду технічної документації;

 • експериментального дослідження метрологічних характеристик;

 • оформлення результатів атестації.

Розроблення ПМА може бути виконано за угодою організацією, яка проводить метрологічну атестацію.

ПМА затверджується організацією, яка проводить метрологічну атестацію, і узгоджується з організацією (підприємством), що подає ЗВТ на атестацію.

За наявності ПМА, що поширюється на аналогічний ЗВТ, за узгодженням з організацією, яка проводить метрологічну атестацію, нову ПМА допускається не розробляти. В разі необхідності узгоджуються доповнення до ПМА на аналогічний ЗВТ.

Питання забезпечення еталонними засобами вимірювань та обладнанням, необхідними для проведення атестації, вирішується сумісно організацією, що подає ЗВТ на метрологічну атестацію, і організацією, яка проводить метрологічну атестацію.

Виконання робіт з метрологічної атестації здійснюється структурним підрозділом територіального органу (наукової метрологічної організації) Держстандарту, структурним підрозділом відомчої метрологічної служби чи комісією, що призначається розпорядженням керівника підприємства-розробника ЗВТ.

Еталонні ЗВТ, які застосовуються під час метрологічної атестації, повинні мати чинні свідоцтва чи відбитки повірочних тавр, що підтверджують чинний термін їх повірки чи атестації.

Під час розгляду технічної документації перевіряють:

 • відповідність очікуваних метрологічних характеристик засобу, який атестується, вимогам ТЗ та чинним НД;

 • експлуатаційну документацію з точки зору зручності для застосування та безпеки експлуатації;

 • обгрунтування вибраних методів та засобів повірки.

Результати досліджень, виконаних під час визначення метрологічних характеристик, заносять у протокол, який підписують виконавці. В протоколі допускається використання одержаних за допомогою ЕОМ роздруків.

За позитивних результатів метрологічної атестації оформлюється свідоцтво.

Свідоцтва про метрологічну атестцію підлягають обліку і зберігаються на весь період експлуатації відповідного ЗВТ.

За негативних результатів метрологічної атестації оформлюють протокол, в який вносять одержані результати, зауваження та висновки про непридатність ЗВТ до застосування з відповідним обгрунтуванням.

3 ОБЗОР СРЕДСТВ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ,

ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ ВЗВЕШИВАНИЯ ГРУЗОВ ДО 500 КГ

Сельскохозяйственную продукцию, производимую в совхозах, на животноводческих комплексах и птицефермах и поставляемую на предприятия заготовительной, мясомолочной, пищевой промышленности взвешивают с помощью весов среднего и обычного классов точности. Они предназначены для статического взвешивания различных грузов, в том числе и сельскохозяйственной продукции.

К весам для статического взвешивания относят платформенные передвижные и платформенные стационарные весы и их различные модификации. Для взвешивания грузов массой до 500 кг можно использовать следующие типы платформенных передвижных весов: гирные, требующие применение условных гирь; шкальные и циферблатные с визуальным отсчетом.

Передвижные гирные весы, применяемые для взвешивания грузов весом до 500 кг бывают следующих типов: РП-500Г13М, РП-500Г13б, РА-500Г13У с диапазонами взвешиваний 25 – 500 кг.

Рычажная система гирных весов состоит из двух рычагов второго рода (большого и малого), а также коромысла, являющегося рычагом первого рода. В этих весах имеются две кинематические цепи передачи силы. Передаточное число рычажной системы передвижных гирных весов i=100. Нагрузку на платформе уравновешивают условными гирями, масса которых в 100 раз меньше массы нагрузки.

Передвижные шкальные весы бывают следующих типов: РП-200Ш13 с диапазоном взвешивания 10 – 200 кг; РП-500Ш13б с диапазоном 25 – 500 кг; ШСВ-500 с диапазоном 25 – 500 кг. Шкальные весы имеют отсчетное устройство в виде коромысла с прямолинейными шкалами. Визуальный отсчет то наименьшего до наибольшего пределов взвешивания осуществляют по положению гирь, передвигаемых вручную по шкалам. Весы с НПВ 200, 500 кг изготавливают по кинематической схеме с двумя подплатформенными рычагами.

Складные шкальные весы ШСВ-500 применяют для взвешивания грузов в полевых условиях.

Для взвешивания грузов массой до 500 кг применяют также циферблатные весы без встроенных гирь с НПВ 100 и 500 кг.

Рассматриваемые весы ВК 7297 относятся к типу шкальных весов.

Весы ВК 7297 являются нестандартизованными СИТ и выпускаются в единичных экземплярах. Данные весы ВК 7297 также как и описанные выше весы используются в сельском хозяйстве.

Для сравнения возьмем платформенные весы РП-500Ш13б.

Одно из отличий заключается в устройстве весового механизма. Весовой механизм весов ВК 7297 состоит из трех рычагов, в то время как у весов РП-500Ш13б – из двух рычагов. Наличие в устройстве весового механизма трех рычагов увеличивает чувствительность весов.

Коромысло весов ВК 7297 также в свою очередь отличается от коромысла весов РП-500Ш13б. Отличие состоит в том, что линейная шкала весов РП-500Ш13б нанесена на коромысло, а у весов ВК 7297 она вынесена над ним, что улучшает чувствительность весов при взвешивании грузов, имеющих малый вес.

Весы ВК 7297 имеют НмПВ равный 4 кг, а НмПВ весов РП-500Ш13б равен 25 кг. Это в свою очередь увеличивает применяемость ВК 7297 для взвешивания грузов малого веса. Увеличивается точность снятия показаний весов ВК 7297.

Весы ВК 7297 имеют платформу, длина которой больше чем весов РП-500Ш13б, что позволяет лучше распределять груз на платформе и уменьшает давление на грузоприемные призмы.

Весы ВК 7297 имеют подвижные опоры, которые позволяют выставить весы по уровню, что в свою очередь сказывается на снятии показаний, т.е. они становятся более точными.

Выбор типа весов для конкретных исследований, работа на них невозможны без понимания причинных связей между конструктивными параметрами и точностными характеристиками.

4 НАЗНАЧЕНИЕ, ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

И УСТРОЙСТВО ВЕСОВ ВК 7297

Весы платформенные ВК 7297 предназначены для взвешивания различных грузов в сельском хозяйстве и смежных с ним отраслях в условиях умеренного климата.

Данные весы ВК 7297 имеют технические данные, приведенные в таблице 4.1

4.1 Вид уравновешивающего и отсчетного устройства – коромысловое шкальное;

Таблица 4.1

Наименование показателя

Значение

1 Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг

500

2 Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг

4

3 Количество диапазонов уравновешивания

1

4 Число делений (поверочных делений)

2500

5 Число делений основной шкалы коромыслового указателя

25

6 Число делений дополнительной шкалы коромыслового указателя

100

7 Цена деления основной шкалы коромыслового указателя, кг

20

8 Цена деления дополнительной шкалы коромыслового указателя (цена поверочного деления, е), кг

0,2

9 Наибольшее значение основной шкалы коромыслового указателя, т

0,5

10 Наибольшее значение дополнительной шкалы коромыслового указателя, кг

20

11 Класс точности по ГОСТ 29329 [ 1 ]

средний

12 Пределы допускаемой погрешности в интервалах, кг

а) при эксплуатации:

от 4 кг до 100 кг

± 0,2

от 100 кг до 400 кг

± 0,3

Продолжение таблицы 4.1

Наименование показателя

Значение

от 400 кг до 500 кг

± 0,4

б) при поверке:

от 4 кг до 100 кг

± 0,1

от 100 кг до 400 кг

± 0,2

от 400 кг до 500 кг

± 0,3

13 Перегрузка в течении 60 мин.

25 %НПВ

14 Размеры грузоприемной платформы, мм

длина

1200

ширина

800

15 Габаритные размеры весов, мм, не более

длина

1550

ширина

1150

высота

1450

16 Масса весов, кг, не более

200

4.2 Чувствительность весов на всем диапазоне взвешивания должна быть такой, чтобы изменение массы взвешиваемого груза на значение, равное абсолютному значению предела допускаемой погрешности вызывало соответствующее отклонение подвижного указателя равновесия не менее, чем на 5 мм.

Весы ВК 7297 состоят из следующих основных частей: платформы, весового механизма, коромыслового указателя, шкафа, рамы, четырех опор, стяжек и струнок.

Платформа представляет собой сварную рамную конструкцию, сваренную и накрытую сверху настилом.

Нагрузка от платформы передается на грузоприемные стойки весового механизма.

Весовой механизм представляет собой рычажный редуктор, передаточное отношение которого обеспечивает редуцирование значения измеряемой массы в полезное усилие, подводимое к коромыслу и равное 16 кг.

Весовой механизм содержит два главных и передаточный рычаги, стойки, серьги, тяги и стяжки.

Передаточное отношение весового механизма равно 1 : 31,25.

Коромысловый указатель. Размещен в шкафу. Представляет собой прибор, при помощи которого определяют массу взвешиваемого груза. Достигается это при помощи уравновешивания коромысла гирями основной и дополнительной шкал. Коромысловый указатель снабжен тарным грузом, позволяющим производить грубое и точное тарирование весов.

Полезное усилие коромысла составляет 16 кг, тарное усилие 11 кг.

Перемещение гирь основной и дополнительной шкал производится вручную. В нерабочем положении коромысловый указатель арретируется.

Шкаф выполнен из листа и предназначен для размещения в нем коромыслового указателя.

Рама представляет собой сварную конструкцию, сваренную из проката. Предназначена для размещения на ней весового механизма, коромыслового указателя, шкафа, струнок, винтов с опорами, стяжек.

Струнки – ударного типа, служат для ограничения качаний платформы в продольном направлении.

На платформе установлено четыре струнки.

Гайки М 12 приварены к раме и в них ввернуты регулировочные винты, затягиваемые контргайками. Упоры приварены к платформе.

Стяжки предназначены для стягивания платформы с рамой на время транспортирования весов на новое место взвешивания. Представляют собой болт и втулку. Расположены вдоль весов. Всего стяжек 4 штуки.

В процессе эксплуатации весов болты стяжек необходимо вывернуть.

Винты и опоры представляют собой домкрат. Служат для установки весов по отвесу в горизонтальное положение.

Взвешивание должно осуществляться только при установке весов на опоры.

Принцип действия весов ВК 7297 основан на уравновешивании массы взвешиваемого груза при помощи системы соединенных между собой рычагов и коромысла. Уравновешивание осуществляется с помощью гирь коромыслового указателя. Весы работают в ручном режиме взвешивания.

Весы на месте эксплуатации должны устанавливаться на площадке так, чтобы опоры весов при их работе не просаживались более чем на 5 мм.

Перед установкой весов необходимо перевести их из транспортного положения в рабочее, для чего:

а) вращая винты опор с помощью прута диаметром 10 мм, выставить весы в горизонтальное положение;

б) отвернуть болты стяжек, стягивающих платформу с рамой;

в) отвернуть винты струнок от их упоров так, чтобы между ними был зазор 2…3 мм;

г) установить коромысловый указатель в рабочее положение, надев на него противовес, находящийся в шкафу. Освободить концевой рычаг от крепления. Надеть серьги на коромысло и концевой рычаг, соединив таким образом весовой механизм с коромыслом.

Весы необходимо установить по отвесу, установленному в шкафу, в котором расположен коромысловый указатель, с помощью вращения винтов. Несовпадение вершин отвеса и указателя отвеса должно быть не более 0,2 мм.

После установки весов и перед началом их эксплуатации необходимо:

а) С призм и подушек сдуть пыль струей сжатого воздуха.

б) Осмотреть весовой механизм. Рычаги должны быть прижаты к опорным стойкам, серьги и тяги должны быть расположены вертикально.

в) Старировать весы. Тарировку весов осуществляют при ненагруженных весах при помощи тарных грузов грубого и точного тарирования, установленных на полотне коромыслового указателя (слева). При правильно старированных весах коромысловый указатель (в разарретированном положении и установленных на нулевых отметках гирях основной и дополнительной шкал) должен совместиться с указателем арретира.

Работа весов осуществляется следующим образом.

После помещения груза на платформу весов оператор предварительно устанавливает передвижную гирю основной шкалы коромыслового указателя на деление, соответствующее, примерно, массе груза. После этого разарретирует коромысловый указатель и при помощи передвижных гирь основной и дополнительной шкал уравновешивает его.

Затем заарретировав предварительно коромысловый указатель, считывает показания по основной и дополнительной шкалам и суммирует их, определяя, таким образом, массу груза. Процесс взвешивания закончен.

После окончания работы на весах коромысловый указатель необходимо заарретировать, а шкаф закрыть.

Для правильной работы весов необходимо:

а) Убедиться, что на платформе и в зазоре между платформой и рамой нет посторонних предметов.

б) Убедиться, что отпущены стяжки, стягивающие раму с платформой.

в) Отсчет показаний производить после полного успокоения коромысла.

г) Перед наложением груза на платформу и перед снятием с платформы груза после взвешивания, коромысло заарретировать.

Ржавчина, появляющаяся на рабочих поверхностях призм и подушек, должна удаляться протиранием керосином, затем протиркой насухо.

При работе на весах запрещается:

а) Перемещать гирю основной шкалы коромысла, касаясь ее зубом полотна коромысла.

б) Производить удары передвижными гирями коромысла об ограничительные упоры.

в) Сдвигать коромысло по подушкам стойки.

г) Производить резкое арретирование коромысла.

д) Взвешивать груз, массой более НПВ.

При эксплуатации весов необходимо помнить, что весы – это прибор, предназначенный для измерения массы, и, следовательно, они требуют бережного и правильного обращения с ними.

5 ПРОГРАММА И МЕТОДИКА

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЕСОВ ВК 7297

Настоящая программа метрологической аттестации (далее по тексту - ПМА) распространяется на весы платформенные ВК 7297 (в дальнейшем - весы) и устанавливает содержание и методику метрологической аттестации.

Метрологическую аттестацию весов проводит орган государственной метрологической службы.

Допускается совмещение метрологической аттестации весов с приемо-сдаточными испытаниями.

В случае раздельного проведения приемо-сдаточных испытаний и метрологической аттестации, при проведении последней допускается использовать результаты, полученные при приемо-сдаточных испытаниях.

5.1 Рассмотрение технической документации

5.1.1 На метрологическую аттестацию должна быть представлена следующая техническая документация:

а) техническое задание (далее по тексту - ТЗ);

б) эксплуатационная документация по ГОСТ 2.601 [ 2 ] (в объеме, предусмотренном ТЗ);

в) проект ПМА.

   1. Порядок рассмотрения технической документации указан в таблице 5.1

Таблица 5.1

Требования по рассмотрению технической документации

Указания по методике рассмотрения

5.1.2.1 Проверка соответствия приведенных в документации метрологических и технических характеристик требованиям ТЗ

Требования к параметрам и характеристикам, приведенным в документах, предъявленных на аттестацию, должны быть одинаковыми и не должны быть ниже требований ТЗ и ГОСТ 29329 [ 1 ]

5.1.2.2 Проверка полноты, правильности и способа выражения метрологических характеристик

Проводят на основе ГОСТ 29329 [ 1 ]

5.1.2.3 Проверка полноты и правильности выбора методов и средств поверки весов

Проводят на основе ГОСТ 8.453 [ 3 ]

5.1.2.4 Проверка полноты и правильности изложения эксплутационных документов

Построение, изложение и оформление эксплуатационных документов должно соответствовать ГОСТ 2.601 [ 2 ]

5.2 Экспериментальные исследования

Экспериментальные исследования весов проводят в объеме, изложенном в таблице 5.2*.

Перечень средств измерительной техники и вспомогательного оборудования, необходимых для проведения исследований, указан в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Наименование операции

Пункт методики

Средства измерительной техники, применяемые при аттестации **

Примечание ***

5.2.1 Внешний осмотр

5.5.1

Металлическая линейка 1000 мм по ГОСТ 427 [ 4 ]; рулетка РО-5 по

ГОСТ 7502 [ 5 ]; штангенциркуль

ШЦ-ІІ-0-250-0,1 по ГОСТ 166 [ 6 ]

+

5.2.2 Технический осмотр площадки

5.5.2

Уровень с ценой деления 0,15 мм/м

по ГОСТ 9392 [ 7 ]; отвес.

+

   1. Опробование собранных весов:

5.5.3

-

+

5.2.4 Испытание весов на перегрузку

5.5.4

Грузы или балласт общей массой 625 кг

-

5.2.5 Определение метрологических характеристик:

5.5.5

+

5.2.5.1 Коромыслового шкального указателя (совмещается с приемо-сда-точными испытаниями)

5.5.5.1

Испытательный стенд;

гири эталонные IV разряда

по ГОСТ 7328 [ 8 ];

наборы гирь КГО-IV-20; ГО-IV-1110

и МГО-IV-1110 – 1 комплект.

-

5.2.5.2 Определение непостоянства показаний ненагруженных весов

5.5.5.2

Гири эталонные согласно 5.5.5.1

+

5.2.5.3 Проверка независимости показаний весов от положения груза на платформе;

5.5.5.3

Гири эталонные IV разряда по

ГОСТ 7328 [ 8 ] общей массой 50 кг

+

Продолжение таблицы 5.2

Наименование операции

Пункт методики

Средства измерительной техники, применяемые при аттестации **

Примечание ***

5.2.5.4 Определение погрешности нагруженных весов

5.5.5.4

Гири эталонные IV разряда по

ГОСТ 7328 [ 8 ] массой 20 кг – 8 шт.;

массой 10 кг – 1 шт.;

гири согласно п. 5.5.5.1

+

5.2.5.5 Определение чувствительности весов.

5.5.5.5

Средства по 5.5.5.4

+

5.2.6 Оформление результатов метрологической аттестации

5.6

* Последовательность операций устанавливается органом метрологической службы, проводящим метрологическую аттестацию.

** Допускается замена указанных средств измерительной техники и вспомогательного оборудования на аналогичное с соответствующими техническими характеристиками.

*** Знаком "+" отмечены операции, которые выполняются при проведении периодической поверки.

5.3 Требования безопасности

5.3.1 Опасными производственными факторами по ГОСТ 12.0.003 [ 9 ] при исследовании весов является механическое воздействие грузов, помещаемых на весы.

5.3.2 К работам по исследованию весов должны допускаться лица, имеющие необходимую квалификацию и обученные правилам безопасности, применительно к условиям, в которых проводятся исследования.

5.3.3 При исследовании весов должны быть приняты все меры безопасности, предусмотренные "Общими правилами техники безопасности и производственной санитарии для предприятий и организаций машиностроения".

5.3.4 При исследовании весов запрещается: взвешивать грузы, масса которых превышает наибольший предел взвешивания (НПВ) и испытывать весы на перегруз грузом, превышающим НПВ более чем на 25%.

5.4 Условия проведения исследований и подготовка к ним

5.4.1 Условия проведения исследований должны соответствовать условиям эксплуатации весов по ТЗ при отсутствии атмосферных осадков и скорости ветра не более 5 м/с.

5.4.2 Средства измерений, применяемые при метрологической аттестации должны иметь действующие свидетельства или клейма, подтверждающие их поверку.

5.5 Методика исследований

5.5.1 Внешний осмотр

При внешнем осмотре должно быть установлено:

а) отсутствие видимых повреждений весов, дефектов сварочных швов, лакокрасочных, металлических и неметаллических (неорганических) покрытий, ухудшающих внешний вид весов;

б) соответствие маркировки требованиям ГОСТ 29329 [ 1 ] и ТЗ;

в) соответствие комплектности весов требованиям конструкторской и эксплуатационной документации;

г) соответствие основных габаритных размеров и покрытий требованиям ТЗ и конструкторской документации;

д) соответствие цены поверочного деления и дискретности отсчета требованиям ГОСТ 29329 [ 1 ] и ТЗ.

Проверку соответствия проводят визуальным контролем, сопоставлением с конструкторской и нормативно-технической документацией, измерениями с применением универсального инструмента, приспособлений и оснастки, предусмотренных технологическим процессом. Качество лакокрасочных, металлических и неметаллических (неорганических) покрытий проверяют согласно технологической документации.

5.5.2 Технический осмотр площадки

При техническом осмотре площадки устанавливают, что весы расположены в горизонтальной плоскости. Отклонение от горизонтальной плоскости должно быть не более 2 мм на 1 м длины. Указанное требование должно выполняться в течение всего времени испытаний весов.

5.5.3 Опробование собранных весов

При опробовании собранных весов проверяют взаимодействие их частей, выполняют опробование коромыслового указателя, проверяют работоспособность арретира и тарирующего приспособления.

Работоспособность арретира проверяют трехкратным его включением и выключением. Работоспособность арретира на должна сопровождаться толчками и ударами.

Работу тарирующего приспособления проверяют перемещением и вращением тарных грузов. Тарные грузы должны вращаться и перемещаться свободно вдоль всей длины нарезного стержня. После фиксации тарные грузы не должны смещаться.

5.5.4 Испытания весов на перегрузку

При испытании весов на перегрузку необходимо предварительно заарретировать коромысловый указатель.

Испытания проводят путем нагружения весов грузом массой равной 625 кг (125 % НПВ) и выдержки при этой нагрузке в течение 30 мин.

После снятия нагрузки не должно быть видимых повреждений и остаточных деформаций составных частей весов.

5.5.5 Определение метрологических характеристик

5.5.5.1 Проверка метрологических характеристик коромыслового шкального указателя

Определяют непостоянство показаний ненагруженного указателя, погрешность и чувствительность нагруженного указателя.

Метрологические характеристики определяют методом сравнения с мерой посредством эталонных гирь IV разряда.

Перед проверкой метрологических характеристик коромыслового шкального указателя производят его опробование

При опробовании коромыслового указателя проверяют плавность колебаний, работу передвижных гирь, работоспособность арретира и тарирующего приспособления. Коромысловый указатель устанавливают на специальное приспособление по уровню в горизонтальное положение, присоединяют к нему поддон и догружением его приводят указатель в положение равновесия.

Плавность колебаний коромыслового указателя проверяют выводом его из состояния покоя и отклонением до упора в верхнее, а затем в нижнее положение. Коромысловый указатель должен совершать плавные, постепенно затухающие колебания. Число периодов колебаний должно быть не менее трех.

Работу передвижных гирь проверяют перемещением основной гири при поднятом зубе и дополнительной гири вдоль шкал от одного упора до другого. В крайних положениях основной гири ее зуб должен показывать начальное или конечное значения основной шкалы. Зуб основной гири должен ложиться на фаски нарезных углублений, не касаясь их дна. Дополнительная гиря должна перемещаться по шкале свободно и не изменять своего положения из-за колебаний коромыслового указателя.

Работоспособность арретира и тарирующего приспособления проверяют как указано в п. 5.5.3 настоящей программы.

Определение непостоянства показаний ненагруженного указателя

На поддон помещают эталонные гири-допуски общей массой 1,6 г. При передвижных гирях, установленных на нулевых отметках шкал, тарируют коромысловый указатель вращением грузов точного тарирования относительного их нарезного стержня, приводя его в горизонтальное положение.

Для определения непостоянства показаний ненагруженного указателя выводят из положения равновесия нажатием руки, отклоняя его в одно из крайних положений, передвигают опорную призму указателя вдоль подушек его опорной стойки сначала в одно крайнее положение, а затем в другое. После прекращения указанных воздействий старированное состояние указателя должно восстановиться непосредственно или путем снятия с поддона или помещения на него гирь-допусков (1,6 г).

Непостоянство показаний определяют как массу снятых или наложенных гирь-допусков. Непостоянство показаний ненагруженного указателя не должно превышать ± 1,6 г.

Погрешностьнагруженногоуказателяопределяют при нагружении и разгружениивесовв соответствии с таблицей 5.3.

Для каждой из поверяемых точек на поддон помещают эталонные гири на отметки, соответствующие номинальным показаниям указателя по основной и дополнительной шкалам.

Если при этом коромысловый указатель не приходит в положение равновесия, то его приводят в это положение, изменяя массу гирь на поддоне путем снятия или помещения на него гирь-допусков.

Таблица 5.3

Номер поверяемой точки

Значение

Показания коромыслового указателя, номинальное по шкалам

поверяемой точки, кг

массы гирь на поддоне (номинальное), кг

основной, кг

дополнительной, кг

Допускаемая погрешность,

± г

1

20

0,64

20

0

2

40

1,28

40

0

1,6

Продолжение таблицы 5.3

Номер поверяемой точки

Значение

Показания коромыслового указателя, номинальное по шкалам

поверяемой точки, кг

массы гирь на поддоне (номинальное), кг

основной, кг

дополнительной, кг

Допускаемая погрешность,

± г

3

45

1,44

40

5

4

50

1,60

40

10

5

55

1,76

40

15

6

60

1,92

40

20

7

80

2,56

80

0

8

100

3,20

100

0

1,6

9

120

3,84

120

0

10

140

4,48

140

0

11

160

5,12

160

0

12

180

5,76

180

0

13

200

6,40

200

0

14

220

7,04

220

0

15

240

7,68

240

0

16

260

8,32

260

0

17

280

8,96

280

0

18

300

9,60

300

0

19

320

10,24

320

0

20

340

10,88

340

0

21

360

11,52

360

0

22

380

12,16

380

0

23

400

12,80

400

0

3,2

24

420

13,44

420

0

25

440

14,08

440

0

26

460

14,72

460

0

27

480

15,36

480

0

28

500

16,00

500

0

4,8

Погрешность нагруженного указателя определяется как разность между номинальным и действительным значениями массы гирь на поддоне.

Погрешность нагруженного коромыслового указателя в каждой точке не должна превышать значений, указанных в таблице 5.3.

Чувствительность нагруженного указателя определяют при определении погрешности нагруженного указателя в поверяемых точках 2 и 28.

Уменьшение и увеличение массы гирь на поддоне на 1, 6 г для поверяемой точки 2 и на 4, 8 г для поверяемой точки 28 должны вызывать отклонение подвижного указателя равновесия не менее чем на 5 мм.

5.5.5.2 Определение непостоянства показаний ненагруженных весов

Непостоянство показаний ненагруженных весов определяют перед определением других метрологических характеристик нагруженных весов. При этом на платформу помещают гири-допускимассой равной 0,5е (100 г) и регулятором тары устанавливают весы в нулевое положение (положение равновесия).

Непостоянство показаний определяют относительным смещением призм коромыслового указателя по подушкам в пределах разбега и трехкратным включением и выключением арретира, В случае невозвращения указателя отсчетного устройства в нулевое положение (положение равновесия) необходимо снять или положить на платформу гири-допуски массой 0,5 е (100 г).

Непостоянство показаний ненагруженных весов не должно превышать ± 0,5е (± 100 г).

5.5.5.3 Проверка независимости показаний весов от положения груза на платформе

Независимость показаний весов от положения груза на грузоприемном устройстве проверяют при нагружении весов образцовыми гирями массой, равной 10 % НПВ (50 кг). Эталонные гири размещают над каждой из грузоприемных призм и на середине платформы.

Погрешность каждого из показаний весов при различном расположении груза на грузоприемном устройстве не должна превышать + 0,5е (± 100 г).

5.5.5.4 Определение погрешность нагруженных весов

Погрешность нагруженных весов определяют при трехкратном нагружении и разгружении нагрузками, равными НмПВ, 500е, 2000е и НПВ и нагрузками, равными трем значениям дополнительной шкалы при значении основной 0,1 НПВ (смотри таблицу 5.4).

Погрешность определяют при центральном расположении эталонных гирь IV разряда на весовой платформе. Погрешность весов при каждом значении нагрузки не должна превышать предела допускаемой погрешности, установленной в ТЗ (смотри таблицу 5.4).

Таблица 5.4

Номер поверяемой точки

Значение поверяемой точки,

кг

Показания весов, номинальные по шкалам

основной, кг

дополнительной, кг

Предел допускаемой погрешности

1

4

0

4

2

40

40

0

3

50

50

0

4

55

50

5

5

60

50

10

6

100

100

0

± 0,5е (± 0,1 кг)

7

250

240

10

8

400

400

0

± 1е (± 0,2 кг)

9

455

440

15

10

500

500

0

± 1,5е (± 0,3 кг)

Если весы не приходят в положение равновесия, то их приводят в это положение, изменяя массу эталонных гирь на платформе путем снятия или наложения гирь-допусков.

Погрешность весов определяют как разность между их действительными показаниями и значениями поверяемой точки (номинальными показаниями весов).

Погрешность весов не должна превышать пределов допускаемой погрешности, соответствующих поверяемым точкам (смотри таблицу 5.4).

5.5.5.5 Определение чувствительности весов

Чувствительность весов определяют в процессе исследований по п. 5.5.5.4 при нагрузках, равных НмПВ, 0,5НПВ, НПВ (в поверяемых точках 1, 7 и 10) путем установки на весы и снятия с них гирь-допусков, равных по массе абсолютному значению предела допускаемой погрешности для соответствующей поверяемой точки. Это должно вызывать отклонение подвижного указателя равновесия коромыслового указателя не менее чем на 5 мм.

5.6 Оформление результатов метрологической аттестации

Результаты исследований, выполненных при проведении метрологической аттестации весов заносят в протокол, требования к содержанию и оформлению которого приведены в приложении Б ДСТУ 3215 [ 10 ].

Протокол подписывают лица, проводившие исследования.

При положительных результатах метрологической аттестации должно быть оформлено свидетельство о метрологической аттестации по форме, приведенной в приложении В ДСТУ 3215 [ 10 ].

При отрицательных результатах метрологической аттестации оформляют протокол с указанием полученных результатов или извещение о непригодности весов к применению с соответствующими обоснованиями.

6 РОЗРАХУНОК МАСИ ПЕРЕСУВНИХ ГИР

В більшості вагах або усе навантаження, або його частина урівноважують вантажами, пересовуючими по коромислу. Ці вантажі заведено називати пересувними гирями. Пересувні гирі звичайно відливають з чавуну. Вони мають форму прямого циліндру з закругленою верхньою основою та з отвором для коромисла.

d

X'

T

X

Рисунок 6.1 – Коромисло платформених вагів

Зробимо розрахунок маси пересувних гир.

Вихідні данні:

Р = 500 кг – найбільший діапазон вимірювань;

р = 20 кг – значення додаткової шкали;

d = 45 мм – довжина плеча навантаження;

L = 260 мм – довжина основної шкали;

= 305 мм – довжина додаткової шкали;

-відношення плеч важільної системи.

Маса великої гирі:

(6.1)

кг

Маса малої гирі:

(6.2)

кг

7 КІНЕМАТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК ВАГОВОГО МЕХАНІЗМУ

Вихідні данні:

О А В

1

2

Рисунок 7.1 – Головний важіль

О1 А1 В1

1

2

Рисунок 7.2 – Проміжний важіль

1 = 100 мм – мале плече головного важеля;

2 = 500 мм – велике плече головного важеля;

1 = 120 мм – мале плече проміжного важеля;

2 = 750 мм – велике плече проміжного важеля.

Загальне передаточне відношення вагового механізму визначається за формулою:

, (7.1)

де - передаточне відношення головного важеля; (7.2)

- передаточне відношення проміжного важеля; (7.3)

; ;

8 РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ

НАГРУЖЕННОГО УКАЗАТЕЛЯ ВЕСОВ ВК 7297

Погрешность нагруженного указателя определяют при нагружении и разгружении весов в соответствии с таблицей 8.1

Таблица 8.1

Номер поверяемой точки

Значение

Показания коромыслового указателя, номинальное по шкалам

поверяемой точки, кг

массы гирь на поддоне (номинальное), кг

основной, кг

дополнительной, кг

Допускаемая погрешность,

± г

1

20

0,64

20

0

2

40

1,28

40

0

3

45

1,44

40

5

4

50

1,60

40

10

5

55

1,76

40

15

6

60

1,92

40

20

7

80

2,56

80

0

8

100

3,20

100

0

1,6

Для каждой из поверяемых точек на поддон помещают эталонные гири на отметки, соответствующие номинальным показаниям указателя по основной и дополнительной шкалам.

Если при этом коромысловый указатель не приходит в положение равновесия, то его приводят в это положение, изменяя массу гирь на поддоне путем снятия или помещения на него гирь-допусков.

Погрешность нагруженного указателя определяется как разность между номинальным и действительным значениями массы гирь на поддоне. Погрешность вычисляется по формуле:

D=mНОМ – mДЕЙСТВ , (8.1)

где mНОМноминальное значение массы гири, кг;

mДЕЙСТВ – действительно значение массы гири, кг.

Погрешность нагруженного коромыслового указателя в каждой точке не должна превышать значений, указанных в таблице 8.1

9 РАСЧЕТ ПОГРЕШНОСТИ НАГРУЖЕННЫХ ВЕСОВ ВК 7297

Погрешность нагруженных весов определяют при трехкратном нагружении и разгружении нагрузками равными НмПВ, 500е, 2000е и НПВ и нагрузками, равными трем значениям дополнительной шкалы, при значении основной 0,1НПВ (смотри таблицу 9.1).

Погрешность определяют при центральном расположении эталонных гирь IV разряда на весовой платформе. Погрешность весов при каждом значении нагрузки не должна превышать предела допускаемой погрешности, установленной ТЗ (смотри таблицу 9.1).

Таблица 9.1

Номер поверяемой точки

Значение поверяемой точки,

кг

Показания весов, номинальные по шкалам

основной, кг

дополнительной, кг

Предел допускаемой погрешности

1

4

0

4

2

40

40

0

3

51

50

1

4

60

50

10

5

70

50

20

6

100

100

0

± 0,5е (± 0,1 кг)

7

250

240

10

8

400

400

0

± 1е (± 0,2 кг)

Если весы не приходят в положение равновесия, то их приводят в это положение, изменяя массу эталонных гирь на платформе путем снятия или наложения гирь-допусков.

Погрешность весов определяют как разность между их действительными показаниями и значениями поверяемой точки (номинальными показаниями весов).

Погрешность весов не должна превышать пределов допускаемой погрешности, соответствующих поверяемым точкам (смотри таблицу 9.1).

10 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ

Основные требования по соблюдению охраны труда и техники безопасности на предприятиях изложены в Законах Украины "Об охране труда" и "О пожарной безопасности" и ГОСТах системы безопасности труда (ССБТ).

Устранение причин производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работающих рассматривается как важнейшая государственная задача.

Охрана труда – это система мероприятий, обеспечивающих безопасные для жизни и здоровья трудящихся условия выполнения работы.

Техника безопасности – это система технических средств и приемов работы, обеспечивающих безопасность условий труда.

Машины и приборы, имеющие большую массу и габаритные размеры, устанавливают на специальном фундаменте, имеющем предохранительные устройства от сотрясений и вибрации.

Помещения должны быть оборудованы средствами пожаротушения (пожарные краны, огнетушители, лопаты и др.). Перемещать средства пожаротушения или использовать их не по назначению без разрешения ответственных лиц запрещается.

Ответственность за состояние охраны труда и производственной санитарии в цехах, отделах и лабораториях возлагается на их руководителей.

Для предотвращения несчастных случаев на производстве, начальники структурных подразделений обязаны обеспечить своевременное и качественное проведение инструктажа по технике безопасности и правилам поведения на территории предприятия как для вновь поступающих, так для всех работающих независимо от стажа и опыта работы и квалификации.

Невыполнение работающими правил и инструкций по технике безопасности, рассматривается как нарушение производственной дисциплины. Виновные привлекаются к ответственности.

Помещения для выполнения измерений должны быть чистыми, сухими. Стены окрашены в спокойные тона. Освещение помещений должно быть комбинированным и достаточным для выполнения конкретных работ. В помещении необходимо ежедневно производить уборку, поддерживать чистоту и порядок. Нельзя загромождать проходы, входы и выходы оборудованием и материалами. Форточки в окнах должны быть расположены таким образом, чтобы исключить появление сквозняков, так как это может привести к изменению температуры в помещении и искажению показаний измерений. Рабочие места должны располагаться таким образом, чтобы к ним можно было свободно подойти со всех сторон.

К работам по поверке средств измерительной техники допускаются лица:

 • в возрасте не моложе 18 лет;

 • имеющие образование не ниже среднетехнического специального;

 • прошедшие вводный и первичный инструктаж и получившие допуск к самостоятельной работе.

В дальнейшем государственные поверители проходят периодическую (один раз в три года) проверку знаний по охране труда и повторный инструктаж (один раз в квартал).

Поверители, работающие с грузоподъемными механизмами, должны быть в халатах, застегнутых на все пуговицы. Для защиты рук используются перчатки.

Поверка весов не допускается при температуре ниже "минус" 20 °С.

Перед началом работы необходимо внимательно изучить техническое описание и инструкцию по эксплуатации. При появлении необычных шумов, скрежета и др. несвойственных явлений в узлах механизмов, немедленно прекратить работу. О всех неполадках в работе необходимо ставить в известность руководителя работ.

При работе с гирями необходимо остерегаться их падения. Перед началом подъема или снятия гирь необходимо предупредить всех, находящихся рядом о начале работы. Хранить гири необходимо на специальных устройствах, исключающих их самопроизвольное смещение или падение.

После проведения МА или поверки гири обязательно должны быть сняты с платформы весов.

Опасным производственным фактором по ГОСТ 12.0.003 [ 9 ] является механическое воздействие грузов, помещаемых на платформу весов.

К монтажу и работе на весах допускаются лица, имеющие необходимую квалификацию и обученные правилам техники безопасности и работе на весах применительно к условиям, в которых эксплуатируются весы.

При монтаже, наладке, испытаниях и эксплуатации весов должны быть приняты все меры безопасности, предусмотренные "Общими правилами техники безопасности и производственной санитарии для предприятий и организаций машиностроения", а также изложенные в документации на весы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

а) Находиться на платформе во время работы весов.

б) Взвешивать грузы, массы которых превышает наибольший предел взвешивания весов.

в) Испытывать весы на перегрузку грузом, массой превышающей наибольший предел взвешивания более чем на 25 %.

г) Производить ремонтные работы и регулировку механизмов во время работы весов.

При взвешивании должны быть сняты стяжки, стягивающие раму с платформой.

11 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Производится расчет экономической эффективности метрологической аттестации нестандартизованного СИТ.

Базой для сравнения является существующий метод поверки весов. Источники получения экономического эффекта: сокращение числа работников с двух до одного; уменьшение времени поверки с 5-ти часов до 3-х; снижение затрат на электроэнергию, амортизационные отчисления.

Таблица 11.1

Наименование показателей

Буквенное

обозначение

Показатели

Базовые

Проектируемые

1 Норма времени на аттестацию, час

Тат

-

4

2 Стоимость СИТ и оборудования, применяемого при аттестации, грн.

Цоб

-

300

3 Количество специалистов, проводящих аттестацию

n

-

2

4 Суммарная месячная з/плата специалистов, грн.

Зс.м.

-

440

5 Норма времени на поверку, час

tпов

5

3

6 Количество поверителей

n

2

1

7 З/плата поверителя в месяц, грн.

Oп

203

203

8 Стоимость СИТ и оборудования, применяемого при поверке, грн.

Ц

600

750

9 Годовой объем проводимых поверок

Aп

15

15

10 Годовой фонд рабочего времени, дн.

Фо

253

253

11 Норма амортизации, %

На

12

12

12 Затраты на ремонт

Срем

5 % от Ц

5 % от Ц

13 Мощность электрооборудования, кВт

NЭ

0,1

0,1

Годовой экономический эффект от проведения метрологической аттестации и внедрения нового метода поверки рассчитывается по формуле:

, (11.1)

где С1, С2 – годовые текущие затраты на поверку по старому и новому методу соответственно;

К1, К2 – капитальные вложения по старому и новому варианту;

Зат – затраты на аттестацию;

Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности, равный 0,15;

11.1 Годовые текущие затраты на проведение поверки определяются по формуле:

, (11.2)

где Зп – зарплата поверителей с начислениями, грн.;

АО – амортизационные отчисления, грн.;

НР – накладные расходы, грн.;

СЭ – затраты на электроэнергию, грн.;

АП – количество поверок в год.

Основная з/плата рассчитывается по формуле:

, (11.3)

где Nр.д. – количество рабочих дней в месяц;

ТСМ – продолжительность рабочего дня, час.

грн.

грн.

Зарплата с начислениями:

, (11.4)

где КД = 1,1 – коэффициент, учитывающий дополнительную з/плату;

К2 = 1,52 – коэффициент, учитывающий отчисления на з/плату.

грн.

грн.

Амортизационные отчисления определяются по формуле:

, (11.5)

грн.

грн.

Накладные расходы рассчитываются по формуле:

, (11.6)

где КНР = 1,4 – коэффициент накладных расходов.

грн.

грн.

Стоимость затрат на электроэнергию рассчитывается по формуле:

, (11.7)

где ТЭ – тариф за 1кВт электроэнергии, равный 0,15 грн.

грн.

грн.

Затраты на ремонт рассчитываются по формуле:

, (11.8)

грн.

грн.

По формуле (11.2) определяются годовые текущие затраты на проведение поверки:

грн.

грн.

11.2 Затраты на метрологическую аттестацию рассчитываются по формуле:

, (11.9)

где Цоб – стоимость СИТ и оборудования, применяемого при аттестации, грн.;

СР – годовые затраты на поверку, ремонт этого оборудования, грн.;

СЗ – годовая зарплата сотрудников проводящих аттестацию, с начислениями, грн.;

Тат – время проведения аттестации, час.

Затраты на ремонт оборудования рассчитываются по формуле:

; (11.10)

грн.

Годовая зарплата сотрудников с начислениями рассчитывается по формуле:

, (11.11)

где Зс.м. – зарплата сотрудников за месяц, грн.;

Кд = 1,1;

К2 = 1,52;

грн.

По формуле (11.9) рассчитываем затраты на метрологическую аттестацию:

грн.

11.3 Капитальные вложения по базовому и проектируемому вариантам определяются по формуле:

, (11.12)

где Ктр – затраты на транспортировку, грн.

;

грн.

грн.

Следовательно, капитальные затраты равны:

грн.

грн.

Годовой экономический эффект от метрологической аттестации, по формуле (11.1), составит:

грн.

Срок окупаемости дополнительных капиталовложений, рассчитывается по формуле:

(11.13)

года

Следовательно, проведение метрологической аттестации экономически целесообразно.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

ПРОТОКОЛ И СВИДЕТЕЛЬСТВО

МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ АТТЕСТАЦИИ

ГОССТАНДАРТ УКРАИНЫ

ОДЕССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,

МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

ПРОТОКОЛ от 10.12.99

метрологическойаттестациивесов платформенных марки ВК 7297

с НПВ 500 кг, зав. № 7, изготовленных по техничсекому заданию Вб 066 ТЗ

Одесса

Метрологическая аттестация весов платформенных модели ВК 7297 с НПВ 500 кг, зав. № 7 , предназначенных для взвешивания различных грузов в сельском хозяйстве и смежных с ним отраслях, проведена ведущим инженером отдела ГП и МА СИТ механических и геометрических величин Шаповаловым И.В. и инженером Халаим О.Н.

Метрологическая аттестация проведена в соответствии с программой метрологической аттестации (ПМА) весов платформенных модели ВК 7297 с НПВ 500 кг, зав. № 7, утвержденной Одесским государственным центром стандартизации, метрологии и сертификации.

А.1 Рассмотрение технической документации

На метрологическую аттестацию представлена следующая техническая документация:

а) программа и методика метрологической аттестации Вб2.791.831 Д27А;

б) техническое задание на весы платформенные ВК 7297 с НПВ 500 кг Вб 066 ТЗ;

в) руководство по эксплуатации Вб 2.791.831 РЭ.

Результаты рассмотрения технической документации сведены в таблицу А.1.

Таблица А.1

Требования по рассмотрению технической документации

Заключение

1 Проверка соответствия указанных в технической документации метрологических характеристик весов требованиям технического задания Вб 066 ТЗ и ГОСТ 29329

Соответствует требованиям

ТЗ и ГОСТ 29329

2 Проверка полноты, правильности и способа выражения метрологических характеристик, указанных в технической документации

Соответствует требованиям

ГОСТ 29329

3 Проверка полноты и правильности выбора методов и средств поверки весов

Соответствует требованиям

ГОСТ 8.453

4 Проверка полноты и правильности изложения эксплуатационных документов

Соответствует требованиям

ГОСТ 2.601

А.2 Экспериментальные исследования

А.2.1 Экспериментальные исследования проведены 10.12.99 г. при температуре +25 °С.

А.2.2 Операции исследований, эталонные СИТ и вспомогательное оборудование в соответствии с ПМА, раздел 2.

А.2.3 Методика исследований и условия проведения в соответствии с ПМА разделами 4 и 5.

А.2.4 Результаты экспериментальных исследований сведены в таблицу 2.

Таблица А.2

Наименование операции

пункт

ПМА

Соответствие

Внешний осмотр смонтированных весов

5.1

Соответствует требованиям.

Весы укомплектованы, маркировка нанесена. На составных частях весов видимых дефектов и повреждений нет.

Технический осмотр площадки

5.2

Соответствует.

При исследовании весы были расположены в горизонтальной плоскости, с отклонением не более 2 мм на 1 м длины.

Опробование собранных весов

5.3

Соответствует требованиям.

При выводе коромыслового указателя из состояния покоя коромысло совершает плавные, постепенно затухающие колебания, числом не меньше трех.

Основная и дополнительная гири коромыслового указателя перемещаются свободно.

Работа арретира не сопровождается толчками и ударами.

Тарные грузы вращаются и перемещаются свободно вдоль всей длины нарезного стержня. После фиксации тарные грузы не смещаются.

Испытания весов на прочность

5.4

Соответствует требованиям.

После нагружения весов грузом, равным 125 % НПВ (625 кг), и выдержки при этой нагрузке в течение 30 мин. не обнаружены видимые повреждения или остаточные деформации.

Продолжение таблицы А.2

Наименование операции

пункт

ПМА

Соответствие

Проверка метрологических характеристик

5.5

- Коромыслового указателя

5.5.1

Соответствует (протокол № 1).

Погрешность не превышает допускаемые значения.

- Определение непостоянства показаний ненагруженных весов

5.5.2

Соответствует требованиям.

Непостоянство показаний не превышает ± 0,1 кг

- Проверка независимости показаний весов от положения груза на платформе

5.5.3

Соответствует (протокол № 2).

Погрешность не превышает ± 0,1 кг.

- Определение погрешности показаний нагруженных весов

5.5.4

Соответствует (протокол № 3).

Погрешность не превышает допускаемые значения.

- Определение чувствительности весов

5.5.5

Соответствует (протокол № 4).

Оформление результатов метрологической аттестации

5.6

Оформлено свидетельство о метрологической аттестации № 1 от 11.12.99 г.

Вывод: Весы платформенные ВК 7297 с НПВ 500 кг зав. № 7 соответствуют требованиям технической и нормативной документации.

Ведущий инженер И.В. Шаповалов

Инженер О.Н. Халаим

Протокол № 1

Определение метрологических характеристик

коромыслового указателя весов ВК 7297 зав. № 7

Определение погрешности нагруженного указателя

Таблица А.3

Номер

поверяемой точки

Значение

Показания коромыслового указателя, номинальное по шкалам

поверяемой точки, кг

массы гирь на поддоне (номинальное), кг

основной, кг

дополнительной, кг

Погрешность показаний коромыслового указателя весов, г

Допускаемая погрешность,

± г

1

20

0,64

20

0

0,2

2

40

1,28

40

0

0,2

3

45

1,44

40

5

0,2

4

50

1,60

40

10

0,3

5

55

1,76

40

15

0,5

6

60

1,92

40

20

0,6

7

80

2,56

80

0

0,6

8

100

3,20

100

0

0,6

1,6

9

120

3,84

120

0

0,8

10

140

4,48

140

0

0,8

11

160

5,12

160

0

0,8

12

180

5,76

180

0

0,8

13

200

6,40

200

0

1,1

14

220

7,04

220

0

1,3

15

240

7,68

240

0

1,4

16

260

8,32

260

0

1,9

17

280

8,96

280

0

1,9

18

300

9,60

300

0

1,9

19

320

10,24

320

0

1,9

20

340

10,88

340

0

2,1

21

360

15,52

360

0

2,2

22

380

12,16

380

0

2,2

23

400

12,80

400

0

2,2

3,2

24

420

13,44

420

0

2,4

25

440

14,08

440

0

2,6

26

460

14,72

460

0

2,8

27

480

15,36

480

0

3,0

28

500

16,00

500

0

3,0

4,8

Определение чувствительности нагруженного указателя

Таблица А.4

Номер измерения

Значение контролируемой точки

Характер изменения нагрузки

Отклонение указателя равновесия, мм

Наименьшее допускаемое отклонение указателя равновесия, мм

1

2

40

Увеличение

> 5

Уменьшение

> 5

3

500

Увеличение

> 5

5

Чувствительность нагруженного указателя определялась путем наложения и снятия груза-допуска имассой 1,6 г для поверяемой точки № 2 и массой 4,8 г для поверяемой точки № 28.

Ведущий инженер И.В. Шаповалов

Инженер О.Н. Халаим

Протокол № 2

Проверка независимости показаний весов ВК 7297

зав. № 7 от положения груза на платформе

2 3

5

1 4

Таблица А.5

Номер места приложения нагрузки

Масса образцовых гирь, кг, на грузоприемном устройстве

Погрешность весов, кг, со знаком

Предел допускаемой погрешности, кг

1

2

3

4

5

50

+ 0,05

+ 0,05

+ 0,06

+ 0,06

+ 0,03

± 0,1

Ведущий инженер И.В Шаповалов

Инженер О.Н. Халаим

Протокол № 3

Определение поогрешности нагруженных весов ВК 7297 зав. № 7

Таблица А.6

Номер измерения

Значение контролируемой точки, кг

Погрешность весов, кг, со знаком

Нагружение

Разгружение

Предел допускаемой погршености, кг

1

4

+ 0,01

+ 0,06

2

40

+ 0,03

+ 0,04

3

50

+ 0,05

+ 0,06

4

55

+ 0,05

+ 0,06

5

60

+ 0,06

+ 0,07

6

100

+ 0,06

+ 0,07

± 0,1

7

250

+ 0,10

+ 0,12

8

400

+ 0,10

+ 0,12

± 0,2

9

455

+ 0,18

+ 0,22

10

500

+ 0,25

+ 0,25

± 0,3

Ведущий инженер И.В.Шаповалов

Инженер О.Н. Халаим

Протокол № 4

Определение чувствительности весов ВК 7297 зав. № 7

Таблица А.7

Номер измерения

Значение контролируемой точки

Характер изменения нагрузки

Отклонение указателя равновесия, мм

Наименьшее допускаемое отклонение указателя равновесия, мм

1

2

4

Увеличение

> 5

Уменьшение

> 5

3

4

250

Увеличение

5 >

Уменьшение

> 5

5

6

500

Увеличение

> 5

Уменьшение

> 5

5

Чувствительность весов определялась путем наложения и снятия груза-допуска в точках измерения № 1 массой 0,1 кг, № 7 массой 0,2 кг и точке измерения № 10 массой 0,3 кг.

Ведущий инженер И.В. Шаповалов

Инженер О.Н. Халаим

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1 ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Общие технические требования

2 ГОСТ 2.601-95 Эксплуатационные документы

3 ГОСТ 8.453-82 Весы для статического взвешивания. Методы и средства поверки

4 ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Основные параметры и размеры

5 ГОСТ 7502-89 Рулетки измерительные металлические. Технические условия

6 ГОСТ 166-89 Штангенциркуль. Технические условия

7 ГОСТ 9392-83 Уровни рамные и брусковые. Технические условия

8 ГОСТ 7328-82Е Меры массы общего назначения и образцовые. Технические условия.

9 ГОСТ 12.0.003

10 ДСТУ 3215-95 Метрологическая аттестация средств измерительной техники. Организация и порядок проведения

11 Артемьев Б.Г., Исакович Е.Г. Метрологическое обеспечение учета и контроля массы в агропромышленном комплексе. – М.: Изд-во стандартов, 1984, 304

12 Гаузнер С.И., Кивилис С.С., Осокина А.П., Павловский А.Н. Измерение массы, объема и плотности. – М.: Изд-во стандартов, 1972, 624